سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

شده از ابر ناوک و زوبین

ره چو دریا و کشته چون پروینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - شده از ابر ناوک و زوبین

ani hc hfv kh,; , c,fdk

vi ], nvdh , ;aji ],k \v,dk

تعداد ابیات منتشر شده : 508620