سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

نوک ناوک چو عقل در تگ و پوی

از درون دو دیده مردم جویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - نوک ناوک چو عقل در تگ و پوی

k,; kh,; ], urg nv j' , \,d

hc nv,k n, ndni lvnl [,d

تعداد ابیات منتشر شده : 508620