سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

رُسته بر رخش لشکری بشکوه

هریکی چون چناره بُن بر کوهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - رُسته بر رخش لشکری بشکوه

vُsji fv voa ga;vd fa;,i

ivd;d ],k ]khvi fُk fv ;,i

تعداد ابیات منتشر شده : 509610