سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

خصم را رمح چون الق در بسم

چشمها کرده همچو جان در جسمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - خصم را رمح چون الق در بسم

owl vh vlp ],k hgr nv fsl

]alih ;vni il], [hk nv [sl

تعداد ابیات منتشر شده : 509610