سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

دستها از عنان بمانده جدا

پایها در رکاب و سر شیداآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - دستها از عنان بمانده جدا

nsjih hc ukhk flhkni [nh

\hdih nv v;hf , sv adnh

تعداد ابیات منتشر شده : 509610