سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

همچو ماهی به خشک خشک و خموش

مرد بی دست و پای جوشن پوشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - همچو ماهی به خشک خشک و خموش

il], lhid fi oa; oa; , ol,a

lvn fd nsj , \hd [,ak \,a

 • جستجوی دکان در همه ی آثار
 • جستجوی حسرت در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی غره شیرت بخواهد در مولوی
 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی دور باد در حافظ
 • جستجوی ناصر بوری پور در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509610