سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

شاه در ملک خویش از پی جود

چون شد او پیش عقلها مسجودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - شاه در ملک خویش از پی جود

ahi nv lg; o,da hc \d [,n

],k an h, \da urgih ls[,n

تعداد ابیات منتشر شده : 510165