سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

دستها را به تیغ و رمح آراست

زانکه دفع از چیست و نفع از راستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - دستها را به تیغ و رمح آراست

nsjih vh fi jdy , vlp Hvhsj

chk;i ntu hc ]dsj , ktu hc vhsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165