سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

زانکه نبوند قلزم و اخضر

جز به تلخی نگاهبان کهرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - زانکه نبوند قلزم و اخضر

chk;i kf,kn rgcl , hoqv

[c fi jgod k'hifhk ;iv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165