سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

از لقای تو خیره شد خورشید

وز سخای تو مُرد طفل امیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - از لقای تو خیره شد خورشید

hc grhd j, odvi an o,vadn

,c sohd j, lُvn xtg hldn

تعداد ابیات منتشر شده : 510120