سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

شهریاران ز تو رسیده به کام

کرده سعی تو با هزار اکرامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - شهریاران ز تو رسیده به کام

aivdhvhk c j, vsdni fi ;hl

;vni sud j, fh ichv h;vhl

تعداد ابیات منتشر شده : 510120