سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

زان همه خلق در سجود تواند

که گرانبار شکرِ جود تواندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - زان همه خلق در سجود تواند

chk ili ogr nv s[,n j,hkn

;i 'vhkfhv a;vِ [,n j,hkn

 • جستجوی شهریار در شهریار
 • جستجوی بهار در سعدی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی خسته شدم از این دلشکستگی در حافظ
 • جستجوی عشق در صائب تبریزی
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • جستجوی درد كشأن در حافظ
 • جستجوی جهد در همه ی آثار
 • جستجوی خون در همه ی آثار
 • جستجوی که هستی را نمی بینم بقایی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165