سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

گرچه در پادشاه باشد عدل

نان بی نان خورش بود بی بذلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - گرچه در پادشاه باشد عدل

'v]i nv \hnahi fhan ung

khk fd khk o,va f,n fd fbg

تعداد ابیات منتشر شده : 510165