سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تا بیابی تو دُرج دُرّ یتیم

تا بدانی تو زرِّ ناب ز سیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تا بیابی تو دُرج دُرّ یتیم

jh fdhfd j, nُv[ nُvّ djdl

jh fnhkd j, cvِّ khf c sdl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165