سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تا بگوید که بهر آتش و آب

آب فرعون چون ببردم از آبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تا بگوید که بهر آتش و آب

jh f',dn ;i fiv Hja , Hf

Hf tvu,k ],k ffvnl hc Hf

تعداد ابیات منتشر شده : 509640