سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

گر تو نیکی ، بدان کنند بدت

کم کند صحبت بدان خردتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - گر تو نیکی ، بدان کنند بدت

'v j, kd;d ، fnhk ;kkn fnj

;l ;kn wpfj fnhk ovnj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165