سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

بر امید وصل ما را ملک بود و مال بود

از صفای وقت ما را تخت بود و تاج بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - بر امید وصل ما را ملک بود و مال بود

fv hldn ,wg lh vh lg; f,n , lhg f,n

hc wthd ,rj lh vh joj f,n , jh[ f,n


 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی امید در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482