سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

عشق ما تحقیق بود و شرب ما تسلیم بود

حال ما تصدیق بود و مال ما تاراج بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - عشق ما تحقیق بود و شرب ما تسلیم بود

uar lh jprdr f,n , avf lh jsgdl f,n

phg lh jwndr f,n , lhg lh jhvh[ f,nتعداد ابیات منتشر شده : 364441