سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ای سواری کت سزد گر باشد از برقت براق

بر سرش پروین لگام و مه رکاب و زهره زینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ای سواری کت سزد گر باشد از برقت براق

hd s,hvd ;j scn 'v fhan hc fvrj fvhr

fv sva \v,dk g'hl , li v;hf , civi cdkتعداد ابیات منتشر شده : 327396