سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

بر تن و جان تو بادا آفرین از کردگار

جبرییل از آسمان بر خلق تو کرد آفرینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - بر تن و جان تو بادا آفرین از کردگار

fv jk , [hk j, fhnh Htvdk hc ;vn'hv

[fvddg hc Hslhk fv ogr j, ;vn Htvdkتعداد ابیات منتشر شده : 327355