سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ور کمال ناقصان جویی همی بی علتی

همچو گردون گرد گرد تنت گرداگرد کوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ور کمال ناقصان جویی همی بی علتی

,v ;lhg khrwhk [,dd ild fd ugjd

il], 'vn,k 'vn 'vn jkj 'vnh'vn ;,تعداد ابیات منتشر شده : 364441