سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

بر در و در مجلس تو تا تو بوی من نبوم

خود نبود در ره تو هم صنمی هم شمنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - بر در و در مجلس تو تا تو بوی من نبوم

fv nv , nv l[gs j, jh j, f,d lk kf,l

o,n kf,n nv vi j, il wkld il alkd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165