سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

کاین فضل الاهی بود اندر ره توحید

وندر ره توحید چنین جوی بهاییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - کاین فضل الاهی بود اندر ره توحید

;hdk tqg hghid f,n hknv vi j,pdn

,knv vi j,pdn ]kdk [,d fihddتعداد ابیات منتشر شده : 367935