سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

شونیست شو از خویش و میندیش کزان پس

یکسان شمری هر دو: جفایی و وفاییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - شونیست شو از خویش و میندیش کزان پس

a,kdsj a, hc o,da , ldknda ;chk \s

d;shk alvd iv n,: [thdd , ,thddتعداد ابیات منتشر شده : 367907