سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

اهل سرخس می نشناسند حق من

تا رحلتی نباشد ازین جایگه مراآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167058