سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ای خدایی که به بازار عزیزان درت

نرخ جانها به جز از کف تو ارزان نشودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ای خدایی که به بازار عزیزان درت

hd onhdd ;i fi fhchv ucdchk nvj

kvo [hkih fi [c hc ;t j, hvchk ka,nتعداد ابیات منتشر شده : 206512