سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

آب چشمت شور کرد و آب گوشت تلخ و خوار

آب بینی منقبض و آب دهانت نوش بارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - آب چشمت شور کرد و آب گوشت تلخ و خوار

Hf ]alj a,v ;vn , Hf ',aj jgo , o,hv

Hf fdkd lkrfq , Hf nihkj k,a fhv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165