سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

مرد دانا آن بود کو را بود با عقل قال

صبح روشن زان بود کو را بود با روز رازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - مرد دانا آن بود کو را بود با عقل قال

lvn nhkh Hk f,n ;, vh f,n fh urg rhg

wfp v,ak chk f,n ;, vh f,n fh v,c vhcتعداد ابیات منتشر شده : 364441