سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ژرف کردم نگه که زیرین کیست

دست و انگشت کیست با خاتمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ژرف کردم نگه که زیرین کیست

Vvt ;vnl k'i ;i cdvdk ;dsj

nsj , hk'aj ;dsj fh ohjl


 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712