سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

فریب جگرهای چون آتشم من

مگر ز آب شیرین نیم ز آب شورمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - فریب جگرهای چون آتشم من

tvdf ['vihd ],k Hjal lk

l'v c Hf advdk kdl c Hf a,vlتعداد ابیات منتشر شده : 373712