سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

با این همه دل چه مرد این کوژم

با این همه پر چه مرغ این بازمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - با این همه دل چه مرد این کوژم

fh hdk ili ng ]i lvn hdk ;,Vl

fh hdk ili \v ]i lvy hdk fhcl

تعداد ابیات منتشر شده : 466260