سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

هر چه امر سرمدی باشد به جان فرمان بریم

و آنچه حکم احمدی باشد به حرمت آن کنیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - هر چه امر سرمدی باشد به جان فرمان بریم

iv ]i hlv svlnd fhan fi [hk tvlhk fvdl

, Hk]i p;l hplnd fhan fi pvlj Hk ;kdl


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727