سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

گاه در صحن بیابان با خران همره بویم

گاه در کنج خرابی با سگان هم خوان شویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - گاه در صحن بیابان با خران همره بویم

'hi nv wpk fdhfhk fh ovhk ilvi f,dl

'hi nv ;k[ ovhfd fh s'hk il o,hk a,dl


 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419