سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

از پی بغداد و کرخ و کوفه و انطاکیه

زهرمان حلوا شود آنشب که در حلوان شویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - از پی بغداد و کرخ و کوفه و انطاکیه

hc \d fynhn , ;vo , ;,ti , hkxh;di

civlhk pg,h a,n Hkaf ;i nv pg,hk a,dlتعداد ابیات منتشر شده : 285767