سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

با شیاطین کین کشیم از خنجر توفیق حق

چون ز قادسیه سوی عقبهٔ شیطان شویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - با شیاطین کین کشیم از خنجر توفیق حق

fh adhxdk ;dk ;adl hc ok[v j,tdr pr

],k c rhnsdi s,d urfiٔ adxhk a,dlتعداد ابیات منتشر شده : 288239