سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

در غریبی درد اگر بر جان ما غالب شود

چون نباشد این عزیزان سخت بی درمان شویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - در غریبی درد اگر بر جان ما غالب شود

nv yvdfd nvn h'v fv [hk lh yhgf a,n

],k kfhan hdk ucdchk soj fd nvlhk a,dl


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586