سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

نه پدر بر سر که ما در پیش او نازی کنیم

نی پسر در بر که ما از روی او شادان شویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - نه پدر بر سر که ما در پیش او نازی کنیم

ki \nv fv sv ;i lh nv \da h, khcd ;kdl

kd \sv nv fv ;i lh hc v,d h, ahnhk a,dl


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184