سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

چون رخ پیری ببینیم از پدر یاد آوریم

همچو یعقوب پسر گم کرده با احزان شویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - چون رخ پیری ببینیم از پدر یاد آوریم

],k vo \dvd ffdkdl hc \nv dhn H,vdl

il], dur,f \sv 'l ;vni fh hpchk a,dl


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184