سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

چو کیوان قوی تاثیر دهقان طبع بر گردون

چو تیر و ماه دیوان ساز پیک انگیز در برزنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - چو کیوان قوی تاثیر دهقان طبع بر گردون

], ;d,hk r,d jhedv nirhk xfu fv 'vn,k

], jdv , lhi nd,hk shc \d; hk'dc nv fvck


 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644