سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

امام عالم کافی که چون او درگه صنعت

نه از شام آمد و بصره نه از مرو آمد و زوزنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - امام عالم کافی که چون او درگه صنعت

hlhl uhgl ;htd ;i ],k h, nv'i wkuj

ki hc ahl Hln , fwvi ki hc lv, Hln , c,ckتعداد ابیات منتشر شده : 331673