سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

نه پیوندد به علمت جهل یک جزو از هزار اجزا

ازیرا کل، دانش را نگردد جهل پیرامنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - نه پیوندد به علمت جهل یک جزو از هزار اجزا

ki \d,knn fi uglj [ig d; [c, hc ichv h[ch

hcdvh ;g، nhka vh k'vnn [ig \dvhlkتعداد ابیات منتشر شده : 331673