سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

در یکی بیتت معانی روشنی دارد چنانک

صد هزاران آفتاب روشن اندر یک ذنبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - در یکی بیتت معانی روشنی دارد چنانک

nv d;d fdjj luhkd v,akd nhvn ]khk;

wn ichvhk Htjhf v,ak hknv d; bkf

تعداد ابیات منتشر شده : 486383