سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

در یکی بیتت معانی روشنی دارد چنانک

صد هزاران آفتاب روشن اندر یک ذنبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - در یکی بیتت معانی روشنی دارد چنانک

nv d;d fdjj luhkd v,akd nhvn ]khk;

wn ichvhk Htjhf v,ak hknv d; bkf


 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712