سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

چه ممسکی که ز جود تو قطره ای نچکد

اگر در آب کسی جامهٔ تو برتابدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - چه ممسکی که ز جود تو قطره ای نچکد

]i lls;d ;i c [,n j, rxvi hd k];n

h'v nv Hf ;sd [hliٔ j, fvjhfnتعداد ابیات منتشر شده : 373712