سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

گرد غم بنشان به می خوردن ز عمر

پیش از آن کز تو برآرد چرخ گردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - گرد غم بنشان به می خوردن ز عمر

'vn yl fkahk fi ld o,vnk c ulv

\da hc Hk ;c j, fvHvn ]vo 'vn


 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712