سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

باز یک چندی به رغبت بود و رهبت بود کار

ور متابع خواهی ای دجال یک ره سر بر آرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - باز یک چندی به رغبت بود و رهبت بود کار

fhc d; ]knd fi vyfj f,n , vifj f,n ;hv

,v ljhfu o,hid hd n[hg d; vi sv fv Hvتعداد ابیات منتشر شده : 373712