سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

کردم آواره از مساکن عز

حل منجوس و طالع منحوسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - کردم آواره از مساکن عز

;vnl H,hvi hc lsh;k uc

pg lk[,s , xhgu lkp,sتعداد ابیات منتشر شده : 373712