سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

زاغ گر بشنود کند در حال

زین سخنها کرشمه چو طاووسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - زاغ گر بشنود کند در حال

chy 'v fak,n ;kn nv phg

cdk sokih ;vali ], xh,,sتعداد ابیات منتشر شده : 373712