سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

شیر فلک را شدست از پی کسب شرف

مسجد حاجت روا خاک سر کوی اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - شیر فلک را شدست از پی کسب شرف

adv tg; vh ansj hc \d ;sf avt

ls[n ph[j v,h oh; sv ;,d h,تعداد ابیات منتشر شده : 407797