سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تاز دو عید و یکی قدر چه خیزد ترا

عید همی بین و قدر در شکن موی اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تاز دو عید و یکی قدر چه خیزد ترا

jhc n, udn , d;d rnv ]i odcn jvh

udn ild fdk , rnv nv a;k l,d h,تعداد ابیات منتشر شده : 407797