سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

چون زادم و ندادم جان آن گزیدمی

کاندر دهان خلق به نیکی فتادمیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - چون زادم و ندادم جان آن گزیدمی

],k chnl , knhnl [hk Hk 'cdnld

;hknv nihk ogr fi kd;d tjhnldتعداد ابیات منتشر شده : 407782